ฮีต 12 บุญกฐิน

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เป็นการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้รับกฐิน

ขั้นตอนการทำพิธี
ช่วงประกอบพิธีกรรม เดือน 12 ของทุกๆปี ชาวบ้านจะทำบุญกฐินเตรียมองค์กฐินที่จำเป็นต้องมีก็ได้ ผ้าไตรจีวร หรือผ้าสามผืนคือ สบง จีวร และบริขารต่างๆ ที่จำเป็น ตอนบ่ายประมาณ 14-15 นาฬิกา จะมีการจัดขบวนแห่กองกฐินไปถวายพระที่วัด ชาวบ้านเดินขบวนแห่กันเป็นแถวยืดยาว มีการร้องรำทำเพลงไปด้วย ขณะองค์กฐินผ่านไปชาวบ้านจะมาคอยต้อนรับและนำปัจจัยมาร่วมบริจาคทาน บางครั้งก็ร่วมขบวนแห่ไปด้วย และถวายให้พระที่วัด

ความเชื่อ
มีความภาคภูมิใจ ทำให้เกิดความเชื่อและศรัทธาในภูมิปัญญา

การเรียนรู้
เรียนรู้จากปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ทำให้เกิดความเชื่อและศรัทธาในภูมิปัญญา

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับลูกหลานและคนในครอบครัว โดยการปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

1

พื้นที่โรงเรียน

jJQaBOcg

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ศิริกุล สารสม,น.ส.ขวัญชนก เอี่ยมศิริ,น.ส.ชญานิศฐ์ คงทัน วันที่รวบรวม : 0000-00-00
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login