โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง

ความเป็นมา


ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมืองทอง หมู่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จุดพิกัด SE 961891 จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2532 โดย นายสวาสดิ์ ทิพอาสน์ ผู้นำหมู่บ้านและราษฎรในหมู่บ้านได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เนื่องจากบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่หมู่บ้านโนนทอง ซึ่งมีระยะทาง 6 กิโลเมตร ในฤดูฝนการเดินทางไปเรียนหนังสือไม่สะดวก ต้องข้ามพื้นที่สูงชัน และลำห้วย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและการเรียนไม่ทันเพื่อนๆ เพราะเวลาไม่เพียงพอ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงได้ส่งข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปทำหน้าที่ครู โดยได้ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร หลังคามุงหญ้า ฝาขัดแตะไม้ไผ่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนรวม 43 คน แยกเป็นชาย 26 คน หญิง 17 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่สอน 2 นาย คือ จ่าสิบตำรวจจำนงค์ สุมาสา และ จ่าสิบตำรวจจำนอง บุตรคำโชติ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532 ชมรมนักศึกษาอีสานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกค่าอาสาพัฒนาก่อสร้างอาคารเรียนขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 37 เมตร จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสี พื้นคอนกรีต สภาพอาคารเรียนกึ่งถาวร

เมื่อปี พ.ศ.2532 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจาก กรมป่าไม้ เพื่อเข้าทำประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงเรียนและได้รับอนุมัติตามหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ กษ 0705.3/15461 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2533 จำนวน 20 ไร่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมีพระราชประสงค์ก่อสร้างอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง และอีก 1 หลังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างพร้อมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นการเพิ่มเติม เป็นเงิน 53,623 บาท

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม - 11 เมษายน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้เป็นอาคารปูนชั้นเดียว มุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาว 35 เมตร ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท เป็นอาคารเรียนปัจจุบัน

เมื่อตุลาคม – ธันวาคม 2553 นายสัญญา คุณากร พร้อมคณะรายการ “เจาะใจ” บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 8× 12 × 3.50 ม. จำนวน 1หลัง คิดเป็นเงิน 400,000 บาท และสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้สร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ขนาด 13 × 5 × 3.50 ม. จำนวน 1 หลัง คิดเป็นเงิน 400,000 บาท


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนและติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ทรงปลูกต้นมะม่วง พันธุ์เขียวเสวย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทรงปลูกต้นลำไย พันธุ์อีดอ
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 54 คน นักเรียนชาย 28 คน นักเรียนหญิง 24 คน ครู ตชด. ทั้งหมด 6 คน

การติดต่อ

ที่อยู่ บ้านนาเมืองทอง หมู่ 11 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login