งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

No. Title/Author Year Type
0016 การพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีสำหรับภาชนะดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
Author : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา
2561 General research
0015 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2559 General research
0002 ศักยภาพและความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม, อ.วราภรณ์ ขยายผล, Professor Dr.Jeffry Nash, Mr.Champa Lattanasouvannaphonh และ Mr.Bounxian Phetlumphun
2557 Article
0014 Local Wisdom “Kong-Kalam” : Lao Traditions in Luang Prabang
Author : Nawa Wongprom, Praphakorn Kaewwanna, Phursamongkhon Chunlapoon, Waraporn Khayaiphol, Yommana Syhakhang, Bounxian Phetlumphun
2557 Journal
0001 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.นาวา วงษ์พรม และ อ.วราภรณ์ ขยายผล
2555 Article
0010 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2552 Other
0011 เอกสารคำสอนการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2552 Other
0003 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2551 Other
0004 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2551 Other
0007 ห้องสมุดโรงเรียน
Author : ผศ.นาวา วงษ์พรม
2549 Other
0008 เอกสารประกอบการสอนการจัดหมู่ 1
Author : ผศ.นาวา วงษ์พรม
2549 Other
0009 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาร้าข้ามปีบ้านหนองบัวน้อยตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม
2548 General research
0005 ข้อมูลท้องถิ่น
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2547 Other
0006 สารสนเทศในบริบทสังคม
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2547 Other
0012 เอกสารประกอบการสอนวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2547 Other
0013 ตำราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2547 Other

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In