Find us:Information Science, Udon Thani Rajabhat University 64 Thaharn Road, Muang, Udon Thani 41000, Thailand
042-211040-59 ext. 1610

วิจัยและผลงานทางวิชาการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Year Title/Author Type
2561 การพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีสำหรับภาชนะดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
Author : ผศ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
General research
2561 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
Author : ผศ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
Other
2561 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศ
Author : ผศ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
Other
2560 ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
Author : ผศ.วราภรณ์ ขยายผล
Other
2560 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่องานสารสนเทศ 1
Author : ผศ.วราภรณ์ ขยายผล
Other
2560 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
Author : รศ.นาวา วงษ์พรม
Other
2559 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
Author : รศ.พฤษมงคล จุลพูล
General research
2559 การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ
Author : รศ.นาวา วงษ์พรม
Other
2557 ศักยภาพและความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม, อ.วราภรณ์ ขยายผล, Professor Dr.Jeffry Nash, Mr.Champa Lattanasouvannaphonh และ Mr.Bounxian Phetlumphun
Article
2557 Local Wisdom “Kong-Kalam” : Lao Traditions in Luang Prabang
Author : Nawa Wongprom, Praphakorn Kaewwanna, Phursamongkhon Chunlapoon, Waraporn Khayaiphol, Yommana Syhakhang, Bounxian Phetlumphun
Journal
2556 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของชุมชน
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Other
2556 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Other
2555 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.นาวา วงษ์พรม และ อ.วราภรณ์ ขยายผล
Article
2552 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
Other
2552 เอกสารคำสอนการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
Other
2551 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Other
2551 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Other
2549 ห้องสมุดโรงเรียน
Author : ผศ.นาวา วงษ์พรม
Other
2549 เอกสารประกอบการสอนการจัดหมู่ 1
Author : ผศ.นาวา วงษ์พรม
Other
2548 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาร้าข้ามปีบ้านหนองบัวน้อยตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม
General research
2547 ข้อมูลท้องถิ่น
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Other
2547 สารสนเทศในบริบทสังคม
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Other
2547 เอกสารประกอบการสอนวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
Other
2547 ตำราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
Other