การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Title : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.นาวา วงษ์พรม และ อ.วราภรณ์ ขยายผล
Year : 2555
Type : Article
Abstract : -
Attach file :

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In