เกี่ยวกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสาขา

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2517 โดยใช้ชื่อว่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยมีการจัดหลักสูตรทั้งศิลปศาสตร์และสาขาวิชาการศึกษาสมัยใหม่ ในปีการศึกษา 2548 จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น "สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์" เพื่อให้สามารถผลิตนักสารสนเทศตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสภาพความต้องการของตลาดแรงงาน

ความสำคัญ

สารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางอารยธรรม สังคม และ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคคลทุกระดับต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้และใช้สารสนเทศในการดำรงชีวิต ใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจนการทำงาน สารสนเทศยังเป็นพื้นฐานในการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศและความรู้ ทั้งการจัดเก็บ จัดระบบ ค้นคืน บริการและเผยแพร่สารสนเทศ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านต่อไป

สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับกับ ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ปรัชญา

ผลิตนักสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

พันธกิจ

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานสารสนเทศในองค์กรบริหารสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการสื่อสารและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปณิธาน

สร้างสรรค์และพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตนักจัดการสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องของตลาดแรงงานในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In