Find us:Information Science, Udon Thani Rajabhat University 64 Thaharn Road, Muang, Udon Thani 41000, Thailand
042-211040-59 ext. 1610

เกี่ยวกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติความเป็นมาของสาขา

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2517 โดยใช้ชื่อว่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะศาสตร์เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยมีการจัดหลักสูตรทั้งศิลปศาสตร์และสาขาวิชาการศึกษาสมัยใหม่ ในปีการศึกษา 2548 จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น "สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์" เพื่อให้สามารถผลิตนักสารสนเทศตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และสภาพความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น "สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนตลาดแรงงานที่ก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและสอดรับกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ความสำคัญ

สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางอารยธรรม สังคม และเศรษฐกิจ บุคคลทุกระดับต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้และใช้สารสนเทศในการดำรงชีวิต การทำงาน การแก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจ สารสนเทศยังเป็นพื้นฐานในการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความรู้ ข่าวสาร ต้องอาศัยสหวิทยาการในการจัดการ ทั้งกระบวนการในการผลิต การจัดเก็บ ค้นคืน บริการและเผยแพร่สารสนเทศ และต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการจัดการสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อการใช้งานในทุกที่ทุกเวลา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถ แสวงหา เข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพสารสนเทศ ซี่งมีทักษะในจัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับการทำงานในองค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพการจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคม