Find us:Information Science, Udon Thani Rajabhat University 64 Thaharn Road, Muang, Udon Thani 41000, Thailand
042-211040-59 ext. 1610

ความสำเร็จของศิษย์เก่า

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายวิชิน คำสุข นางสาวสุพัตรา พรมพันห่าว นางสาวศิริสุดา เพชรหมู่ นางสาวจิราวรรณ กรมวังก้อน
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาทรัยากรสารสนเทศ
หน่วยงาน: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ตำแหน่ง: พนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์
หน่วยงาน: ห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่อาวุโส
ผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจประจำหน่วยงาน
หน่วยงาน: ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ประจำการรห้องสมุดการรถไฟฯ เพื่อประชาชน จังหวัดหนองคาย
หน่วยงาน: กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
     
นายชนเดช วรรณสุทธิ์      
ตำแหน่ง: Digital Marketing
หน่วยงาน: บริษัทในเครือ SCG และ Mazda, Ford