ฐานข้อมูลท้องถิ่น

      ฐานข้อมูลท้องถิ่น เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

      จัดทำและรวบรวมข้อมูลโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบันสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้การอนุรักษ์และทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
     ดังนั้นสาขาวิชาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่มรดกด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย
2. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น