ศักยภาพและความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน

Title : ศักยภาพและความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม, อ.วราภรณ์ ขยายผล, Professor Dr.Jeffry Nash, Mr.Champa Lattanasouvannaphonh และ Mr.Bounxian Phetlumphun
Year : 2557
Type : Article
Abstract : การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ และความต้องการ ด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บุคลากรขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางจํานวน 105 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาและใช้การแจงแจงความถี่ ค่าร้อยละ ผลการศึกษา พบว่าองค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง มีศักยภาพมากที่สุด คือ มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ พนักงานนําเที่ยว แผ่นพับ/โบว์ชัวร์ แผนที่/แผนภูมิ และเว็บไซต์ ความต้องการมีมากที่สุด คือ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีแนวทางในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Attach file : res-2014-10-20194115.pdf

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In