การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Title : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
Year : 2552
Type : Other
Abstract : ประภากร แก้ววรรณา. (2552). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
Attach file :

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In