การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี

Title : การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Year : 2559
Type : General research
Abstract : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 24 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 156 คน และผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เชิงลึก การประชุมกลุ่ม และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และพรรณนาเชิงเนื้อหา การพัฒนาฐานข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และน าไปใช้งาน ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการจัดการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ( =3.76) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( =3.20) 2. การรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า มีปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้านโภชนาการ ได้แก่ บ้านห้วยเวียงงาม จ านวน 35 คน บ้านนาเมืองทอง จ านวน 27 คน บ้านค าชมภู จ านวน 30 คน และบ้านเทพภูเงิน จ านวน 47 คน รวมทั้งหมด 139 คน 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ได้ฐานข้อมูลแหล่ง การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละด้าน จ านวน 139 คน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 207 เรื่อง ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามประเภทของแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหมู่บ้าน จากเงื่อนไข ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญ และผู้ดูแลระบบสามารถเข้า ใช้งานภายในระบบด้วยการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้
Attach file : res-2017-08-16155429.pdf

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In