การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

Title : การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
Year : 2551
Type : Other
Abstract : พฤษมงคล จุลพูล. (2551). การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
Attach file :

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In