กิจกรรมไหว้ครู เชิดชูคุณธรรมและกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา

   6 กันยายน 2561 ณ ห้องโกเมน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 – 4 และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม

   ภายในวันเดียวกัน สาขาฯ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีจิตอาสา ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 413 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2018-09-03 14:30:44

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In