กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

   26 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต ณ วัดป่าดำรงธรรม บ้านดอกเกียด ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยช่วงเวลา 07.00-11.00 น. นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ เวลา 11.00-16.00 น. นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวัด อาทิ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดอุโบสถ ทำความสะอาดบริเวณวัด

   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายให้นักศึกษาเข้าใจหลักพระพุทธศาสนา และช่วยขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ำใจและจิตสาธารณะ และนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 351 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2018-09-03 14:19:30

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In