ศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ 2/2558

    20 - 23 มกราคม 2559 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีสถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่
   
    1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
    2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    3. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    4. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    5. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
    6. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    7. วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

    การศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคต
ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 277 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-03-02 09:41:56

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In