ลงพื้นที่วิจัยโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการที่ 24 จ.อุดรธานี

     6 -7 มกราคม 2559 ผศ.พฤษมงคล จุลพูล หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ประภากร แก้ววรรณา และนายราชวิทย์ ทิพย์เสนา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่วิจัย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม โรงเรียน ตชด.บ้านเมืองทอง และโรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยข้อมูลด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้านโภชนการ ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 261 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-03-02 09:34:36

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In