วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

    22 มิถุนายน 2558 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมประสมคุรุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรจน์ บัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลักษณ์ และคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
    การวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ภาพ : โอวาส รอบรู้
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 337 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-06-23 10:58:09

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In