โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.

     11 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตและทันสมัย ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า เป็นบุคคลที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกนักเรียนให้เป็นบรรณารักษ์น้อย และส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 834 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-02-13 10:14:13

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In