นักศึกษา คณาจารย์ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

     นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยแต่งการด้วยผ้าไทยในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังแสดงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของคนไทย นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี เห็นคุณค่าอันดีงาม จึงได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไว้เป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป ภาพ/

ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 1091 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 14:17:46

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In