กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นักศึกษาสามารถ Download มคอ.3 หรือแผนบริหารการสอน รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนสมบูรณ์จากระบบบริการนักศึกษา โดยใช้ username และ password ของนักศึกษาในการเข้าระบบ

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In