ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.นาวา วงษ์พรม
โทรศัพท์ : 087-216-9766
email : nawawat (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซีย
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
รศ.พฤษมงคล จุลพูล
โทรศัพท์ : 086-850-5008
email : chunlapoon (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซีย
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
ผศ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
โทรศัพท์ : 088-305-1324
email : rachawit.ti (at) udru.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซีย
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
ผศ.วราภรณ์ ขยายผล
โทรศัพท์ : 08-9476-0180
email : waraporn.kh (at) udru.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซีย
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
โทรศัพท์ : 086-952-8512 0-4221-1040-59 ต่อ 1610
email : natthaphorn.so (at) udru.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซีย
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี