ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.นาวา วงษ์พรม
โทรศัพท์ : 087-216-9766
email : nawawat (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
รศ.พฤษมงคล จุลพูล
โทรศัพท์ : 086-850-5008
email : chunlapoon (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : โกเมน
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
โทรศัพท์ : 088-305-1324
email : rachawit.tip (at) gmail.com
ห้องทำงาน : โกเมน
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
อ.วราภรณ์ ขยายผล
โทรศัพท์ : 08-9476-0180
email : is.human.udru@gmail.com
ห้องทำงาน : โกเมน
ตารางสอน | สถิตินักศึกษา
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี