ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

***นักศึกษากรุณานัดหมายวันเวลาและสถานที่ล่วงหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน ก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี