ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

สรุปผลการประเมินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ S.D.
ด้านที่ 1 คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงวิชาการ 4.55 มากที่สุด 0.63
1) รู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.59 มากที่สุด 0.65
2) มีความสามารถให้คำแนะนำ 4.52 มากที่สุด 0.65
3) มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสถาบัน 4.48 มาก 0.64
4) มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา 4.55 มากที่สุด 0.58
5) มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4.62 มากที่สุด 0.62
ด้านที่ 2 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 4.57 มากที่สุด 0.65
1) มีความประพฤติแบบอย่างที่ดี 4.57 มากที่สุด 0.64
2) รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.60 มากที่สุด 0.61
3) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.59 มากที่สุด 0.66
4) เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 4.54 มากที่สุด 0.69
5) มีความพร้อมในการช่วยเหลือให้นักศึกษาเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ 4.56 มากที่สุด 0.64
ด้านที่ 3 คุณลัษณะด้านเจตคติ 4.58 มากที่สุด 0.65
1) มีความเต็มใจและยินดีในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 4.57 มากที่สุด 0.67
2) มีความมุ่งมั่นต่อคุณภาพงานการให้คำปรึกษา 4.58 มากที่สุด 0.63
3) การให้ความสำคัญกับนักศึกษาทุกคนเท่าเทียมกัน 4.56 มากที่สุด 0.67
4) มีความเป็นประชาธิปไตย 4.61 มากที่สุด 0.61
5) มีความยุติธรรมแก่นักศึกษา 4.59 มากที่สุด 0.68
ด้านที่ 4 คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน 4.56 มากที่สุด 0.65
1) ความสามารถนำข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการให้คำปรึกษา 4.52 มากที่สุด 0.67
2) มีเหตุผลและสามารถช่วยแนะนำให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 4.51 มากที่สุด 0.67
3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา 4.53 มากที่สุด 0.65
4) มีความจริงใจในการช่วยเหลือนักศึกษา 4.64 มากที่สุด 0.60
5) ว่ากล่าว ตักเตือนนักศึกษา เมื่อกระทำผิด กฎ ระเบียบ 4.59 มากที่สุด 0.63
ด้านที่ 5 คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 4.58 มากที่สุด 0.63
1) ใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา 4.65 มากที่สุด 0.61
2) มีความตรงต่อเวลาในการให้คำปรึกษา 4.60 มากที่สุด 0.58
3) จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4.57 มากที่สุด 0.64
4) ติดตามผลการแนะนำให้คำปรึกษาที่ทำไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 4.54 มากที่สุด 0.00
5) จัดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าพบได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 4.56 มากที่สุด 0.68
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี