โครงการ Leadership Development Program บริษัท CP All

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00002

บริษัท CP All ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา นักศึกษาผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

attachment file-2016-03-02090553.pdf

ประกาศเมื่อ : 2016-03-02 09:05:53 | ประกาศโดย : อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี