แจ้งถึงนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทุกชั้นปี

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00001

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Advisor) ได้แล้ววันนี้ username และ password เป็นรหัสนักศึกษา (โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากเข้าระบบครั้งแรก) เมื่อเข้าระบบสำเร็จแล้ว ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

1. กรอกประวัติส่วนตัวให้ครบทุกช่อง และอัพโหลดรูปภาพนักศึกษาที่เห็นใบหน้าชัดเจน
2. ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาผ่านระบบได้

ประกาศเมื่อ : 2016-02-01 14:17:33 | ประกาศโดย : อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี