• ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษกิจ สังคม เช่น การถ่านทอดวรรณกรรม คำสอน การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น
     

  • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

         

    อ่านเพิ่มเติม >>