• ศิลปกรรม

            จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ การละเล่นพื้นบ้านและนันทนาการ

 • วันที่รวบรวม 2561-02-14

  การแต่งกายชนสามเผ่า

        การแต่งกายของชาวเผ่าญ้อ วิถีชีวิตของชาวไทยเผ่าญ้อ ส่วนใหญ่มีลักษณะนิสัยคือ ซื่อสัตย์ สุจริต รักสงบ มีความสามัคคี ไม่ว่าจะมีอะไรเช่น ทำบุญ การปลูกบ้าน ทำนา ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแต่งกายของเผ่าภูไท ชาวภูไท เป็นชนเผ่าที่มีความขยัน และอดออมเป็นพิเศษมีวัฒนธรรมในเรื่องการทำเครื่องนุ่งห่ม ถักทอเสื้อผ้าเด่นชัด จึงมีเสื้อผ้าชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม เช่น ผ้าแพเก็บ(แพรวา) แพไส้เหย้น (ผ้าทอเหมือนผ้าขาวม้า คำว่า “เหย้น หมายถึง ปลาไหล”) มีความสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวภูไทนายูง ใช้เป็นสไบชาวผู้ไทนายูงเรียกว่า “ผ้าเบ่ง” ในอดีตวัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้า จะหามาเอง โดยการปลูกบ้าง เอาจากที่มีอยู่ตามธรรมชาติบ้างโดยผ่านกระบวนการต่างๆ จนเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น ฝ้าย เริ่มตั้งแต่การปลูก จนถึงขั้นทอเป็นผ้า ในปัจจุบันนี้มีโรงงานที่ทันสมัยผลิตผ้า ราคาไม่แพงมีสี ลวดลาย แบบต่างๆ ให้เลือกมากมาย การแต่งกายของชาวเผ่าลาว การแต่งกายส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอมือซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองอีสาน ชาวเผ่าลาวถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดู การทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ ใต้ถุนบ้า

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-05-28

  ครูแดง บ้านศิลป์ไทย

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-05-28

  การปั้นหม้อ เขียนสีไหลายบ้านเชียง บ้านคำอ้อ

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-05-28

  ครูเพลง(นายอารมณ์)

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-11-26

  การทำบั้งไฟ

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 22/09/2560

  หมอลำกลอน

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 22/9/60

  ครูกลอนลำ(บุญช่วง เด่นดวง)

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2550-08-13

  สรภัญญะ

       

  ดูรายละเอียด