บริการ web-hosting

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดให้บริการ Web Hosting สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ เพื่อจัดเก็บไฟล์งาน ผลงานต่าง ๆ ในรายวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถ Upload และ Download ไฟล์งานผ่านโปรแกรม FileZilla โดยสามารถ Download โปรแกรมดังกล่าวได้ที่ http://filezilla-project.org/download.php

web hosting

รายละเอียดการกำหนดการเชื่อมต่อ Sever

Domain name : http://is.udru.ac.th/~username
Host name :
202.29.5.194 กรณีใช้ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
192.29.5.194 กรณีใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
หรือ is.udru.ac.th

Server Type : SFTP
Login Type : Normal (ปกติ)

สำหรับการใช้งาน ฐานข้อมูล mySQL ให้แจ้งความประสงค์กับอาจารย์ผู้ดูแล

การ FTP ไฟล์งาน

หลังจากที่นักศึกษา FTP เข้ามาที่ระบบแล้ว
- ต้องสร้าง Folder ชื่อ public_html
- นำข้อมูลที่เกียวกับงานทั้งหมดเก็บไว้ที่ Folder ชื่อ public_html เท่านั้น

** นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ ให้ส่ง Email เพื่อรับ Username และ Password มาที่
อาจารย์วราภรณ์ ขยายผล Email address : udru_is2011 (at) hotmail.com หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องสาขาฯ**

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In