ข้อมูลส่วนตัว

อาจารย์วราภรณ์  ขยายผล อาจารย์วราภรณ์ ขยายผล
Waraporn Khayaiphol
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : หัวหน้าสาขา
 
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59 ต่อ 610
มือถือ : 0-89476-0180
Email : khayaiphol (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : อาคารโกเมน
วุฒิการศึกษา :
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2542
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

No. Title Year Type

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In