ข้อมูลส่วนตัว

อาจารย์ราชวิทย์  ทิพย์เสนา อาจารย์ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
Rachawit Tipsena
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการและเลขานุการสาขา
 
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59 ต่อ 610
มือถือ : 0-88305-1324
Email : rachawit.tip (at) gmail.com
ห้องทำงาน : อาคารโกเมน
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

No. Title Year Type
0016 การพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีสำหรับภาชนะดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
Author : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา
2561 General research

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In