ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวา  วงษ์พรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวา วงษ์พรม
Asst.Prof.Nava Wongporm
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
 
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59 ต่อ 609
มือถือ : 0-87216-9766
Email : nawawat (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
วุฒิการศึกษา :
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยครูอุดรธานี พ.ศ. 2533
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

No. Title Year Type
0014 Local Wisdom “Kong-Kalam” : Lao Traditions in Luang Prabang
Author : Nawa Wongprom, Praphakorn Kaewwanna, Phursamongkhon Chunlapoon, Waraporn Khayaiphol, Yommana Syhakhang, Bounxian Phetlumphun
2557 Journal
0007 ห้องสมุดโรงเรียน
Author : ผศ.นาวา วงษ์พรม
2549 Other
0008 เอกสารประกอบการสอนการจัดหมู่ 1
Author : ผศ.นาวา วงษ์พรม
2549 Other

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In