ข้อมูลส่วนตัว

รองศาสตราจารย์ประภากร  แก้ววรรณา รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา
Assoc.Prof.Prapakron Keawwanna
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
 
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59 ต่อ 610
มือถือ : 0-81930-8873
Email : kprapha2009 (at) yahoo.com
ห้องทำงาน : อาคาร 8 ชั้น 1
วุฒิการศึกษา :
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

No. Title Year Type
0002 ศักยภาพและความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม, อ.วราภรณ์ ขยายผล, Professor Dr.Jeffry Nash, Mr.Champa Lattanasouvannaphonh และ Mr.Bounxian Phetlumphun
2557 Article
0010 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2552 Other
0011 เอกสารคำสอนการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2552 Other
0009 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาร้าข้ามปีบ้านหนองบัวน้อยตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, ผศ.นาวา วงษ์พรม
2548 General research
0012 เอกสารประกอบการสอนวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2547 Other
0013 ตำราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Author : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
2547 Other

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In