ข้อมูลส่วนตัว

รองศาสตราจารย์พฤษมงคล  จุลพูล รองศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล
Assoc.Prof.Phursamongkhon Chunlapoon
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
 
โทรศัพท์ : 042-211040-59 ต่อ 610
มือถือ : 0-86850-5008
Email : chunlapoon (at) hotmail.com
ห้องทำงาน : อาคารโกเมน
วุฒิการศึกษา :
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2536
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี พ.ศ. 2533
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

No. Title Year Type
0015 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2559 General research
0001 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล, รศ.ประภากร แก้ววรรณา, ผศ.นาวา วงษ์พรม และ อ.วราภรณ์ ขยายผล
2555 Article
0003 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2551 Other
0004 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2551 Other
0005 ข้อมูลท้องถิ่น
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2547 Other
0006 สารสนเทศในบริบทสังคม
Author : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
2547 Other

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In