อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์วราภรณ์ ขยายผล
อ.วราภรณ์ ขยายผล
หัวหน้าสาขา
รองศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล รองศาสตราจารย์นาวา วงษ์พรม อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ อาจารย์ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
รศ.พฤษมงคล จุลพูล
คณะกรรมการ
รศ.นาวา วงษ์พรม
คณะกรรมการ
ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
คณะกรรมการ
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
คณะกรรมการและเลขานุการ

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In