อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์วราภรณ์ ขยายผล
อ.วราภรณ์ ขยายผล
หัวหน้าสาขา
  รองศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวา วงษ์พรม อาจารย์ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
  รศ.พฤษมงคล จุลพูล
คณะกรรมการ
ผศ.นาวา วงษ์พรม
คณะกรรมการ
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
คณะกรรมการและเลขานุการ

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In