ภูมิปัญญาด้าน: ปรัชญา ศาสนาและประเพณี
ชื่อภูมิปัญญา: ประเพณี ชนสามเผ่า ชาวศรีธาตุ
แหล่งภูมิปัญญา: อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ประวัติย่อชนสามเผ่า ชาวศรีธาตุ
อำเภอศรีธาตุ ได้แยกจากอำเภอกุมภวาปี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2516 เพื่อรำลึกถึงการสถาปนาจัดตั้งเป็นอำเภอศรีธาตุ  ชาวศรีธาตุจึงพร้อมใจ จัดงานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและตำนานความเป็นมาของชาวอำเภอศรีธาตุ ทั้งนี้อำเภอศรีธาตุ มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอศรีธาตุ จะมี 3 ชนเผ่าใหญ่ๆ ประกอบด้วย ชนเผ่าลาว จะอาศัยอยู่ในเขตตำบลศรีธาตุ ตำบลบ้านโปร่ง ตำบลหัวนาคำและตำบลตาดทอง ชนเผ่าผู้ไทย จะอาศัยอยู่ในเขต ตำบลนายูง ตำบลหนองนกเขียนและตำบลหัวนาคำ ชนเผ่าญ้อ จะอาศัยอยู่ในเขตตำบลจำปี แต่ละชนเผ่าจะมีประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีสร้างความสันติสุขแก่ชุมชนตลอดมา
ดังนั้น อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดงานประเพณีชนสามเผ่าชาว ศรีธาตุ เพื่อให้สอดคล้องกับวรรณกรรม “ศรีธาตุอุทยานรัก” ในการอธิษฐานและบูชาความรักของชาวอำเภอศรีธาตุ และแสดงออกถึงวัฒนธรรมชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ  

กิจกรรมที่จัดในงาน
ภายในงานมีการรำบวงสรวงศาลหลักเมืองโดยนางรำจากทุกหมู่บ้านกว่า 2,000 คน การรำบวงสรวงพระธาตุองค์จริงที่วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว) ของนางรำกว่า 300 คน การแสดงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10  นิทรรศการ การออกร้าน OTOP การประกวดส้มตำลีลา ประกวดผ้าพื้นเมือง ผลผลิตทางการเกษตร การแสดงดนตรีโปงลาง ประกวดเดินแบบ 3 เผ่า 3 วัย การแสดง “ศรีธาตุพยานรัก” รำวงย้อนยุค 3 เผ่า การจดทะเบียนสมรส “ศรีธาตุพยานรัก” ประกวดคู่ครองรักยั่งยืน ประกวดสรภัญญะ การแสดง สี เสียง ชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ และมหรสพชมฟรีตลอดงาน

การเรียนรู้ภูมิปัญญา


1. เรียนรู้จากใคร/หน่วยงาน
จากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
2. วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ใช้วิธีการจดจำและปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน


ความเชื่อของชุมชน
รำบวงสรวง บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ชาวอำเภอศรีธาตุ รำโดยไม่มีค่าจ้าง มารำด้วยความสมัครใจ

การถ่ายทอดภูมิปัญญา


1. มีการถ่ายทอดให้ใคร
ถ่ายทอดให้ลูกหลานให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าและแต่ละเผ่าจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
2. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
มีการบอกเล่าและปฏิบัติจริง เพื่อถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน