ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากเห็นเพื่อนบ้านทำไม้กวาดดอกแขมเลยคิดที่จะอยากทำตามบ้าง เพราะอยากมีรายได้เสริมให้กับตนเอง

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.เลือกดอกหญ้าคัดขนาดให้เท่ากัน
 2.แบ่งดอกหญ้าเป็น 3 กำ มัดด้วยลวดให้แน่น
 3.ทุบด้วยค้อนตรงรอยมัดให้แบน
 4.ตัดตรงโคนให้เป็นรูปสามเหลี่ยม
 5.นำดอกหญ้ากำที่ 1 เย็บแบบเนาจนสุดกำ
 6.ใส่กำที่ 2 และ 3 เย็บแบบเดียวกับกำที่ 1 แล้วเย็บย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น ลนไฟปลายเชือกป้องกันเชือกหลุด นำมาประกอบกับด้ามจับ และหูแขวน ตอกด้วยตะปูเข็ม ตัดตกแต่งปลายดอกหญ้าให้สวยงาม ใช้เวลาการทำ 2 ชั่วโมงต่อ 1 อัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ลวด
 - เชือกไนล่อน
 - เข็ม
 - ตะปูเข็ม
 - ค้อน
 - คีมตัดลวด
 - กรรไกรตัดกิ่งไม้

การเรียนรู้
เรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เรียนรู้โดยจากสังเกตคนในหมู่บ้านและทดลองปฏิบัติและลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ใช้เวลาในการเรียนรู้ 2 วัน ภูมิปัญญานี้เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่มีความสนใจ สามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นแบบอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.สุปรียา วิจิตรไพโรจน์,น.ส.สุรีมาศ จันทาวัน,น.ส.สุธิตา สีหาดี วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นางอุไรวรรณ ศูนย์ราช
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login