ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากได้เห็นเพื่อนบ้านในหมูบ้านจำนวนมากทำไม้กวาดดอกแขมเพื่อขายเป็นอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนา จึงทำให้ตนเองสนใจและทำตามบ้าง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำด้ามไม้ไผ่มาเหลาให้เรียบ รนไฟดัดให้ตรง เจาะรู 3 รู
 2.นำดอกแขมมาฉีกออกจากก้าน แยกเป็น 3 ส่วน คือ ดอกแขมขนาดยาว ขนาดกลาง ขนาดสั้น
 3.นำหวาย/เส้นพลาสติกมาทำให้เป็นเส้นเพื่อถักใส่กับด้าม
 4.นำดอกแขมขนาดสั้นมาถักใส่ด้ามตรงกลางก่อนแล้วนำดอกแขมขนาดกลาง และขนาดยาวมาถัก
 5.ใส่ด้าม จนได้ขนาดไม้กวาดดอกแขมหนึ่งด้ามออกมาสำเร็จรูป ใช้เวลาการทำ 1-2 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ด้ามไม้ไผ่
 - หวาย/เส้นพลาสติก
 - เหล็กแหลม
 - มีด
 - กรรไกร
 - สว่าน

การเรียนรู้
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน โดยเริ่มสังเกต จดจำ และปฏิบัติใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 3 วัน ภูมิปัญญานี้มีคุณค่าในเรื่องความประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นอาชีพเสริมได้

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน และผู้ที่สนใจ โดยสามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ทักษพร ไชยนาม,น.ส.ศิริพร วระวงศ์,น.ส.ภารดี ศรีบัวน้อย วันที่รวบรวม : 2559-02-20
ข้อมูลปราชญ์


นางหนูรัตน์ สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login