ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

บริเวณส่วนใหญ่ทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้านนั้นมีหญ้าชนิดหนึ่งเต็มไปหมด นั่นก็คือดอกแถมจึงได้หาวิธีที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จนกระทั้งนำมาทำเป็นไม้กวาด

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำดอกหญ้ามาทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งคัดเลือกดอกหญ้าที่มีขนาดพอเหมาะ
 2.นำดอกหญ้าปริมาณ 1 กำมือ มัดให้เป็นวงกลม เย็บด้วยเข็มเย็บกระสอบ แทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วถักขึ้นลงแบบหางปลา ให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดดอกหญ้าให้มีลักษณะแบนตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน
 3.นำด้ามไม้ไผ่เจาะรูที่หัวไว้สำหรับห้อยเชือกและเจาะรูตรงปลายนำมาขัดด้วยก้อนจากนั้นเสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า
 4.ใช้เชือกฟางมัดดอกหญ้าไว้ด้วยกัน โดยนำเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน ใช้เวลาการทำ 1ชั่วโมงต่อ 1 อัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ไม้ไผ่
 - เข็มเย็บกระสอบ
 - เชือกฟาง

การเรียนรู้
เรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน โดยเริ่มจากสังเกตคนในหมู่บ้าน ทดลองปฏิบัติ และลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน ภูมิปัญญานี้มีคุณค่าในด้านเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.สุปรียา วิจิตรไพโรจน์,น.ส.สุรีมาศ จันทาวัน,น.ส.สุธิตา สีหาดี วันที่รวบรวม : 2559-02-20
ข้อมูลปราชญ์


นางแนม เกิดไทย
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login