แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

» ฮีต 12 บุญกฐิน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ :
ปราชญ์ : ชุมชน :
» ฮีต 12 บุญกฐิน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ :
ปราชญ์ : ชุมชน :
» ฮีต 12 บุญกฐิน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : ชุมชน :
» ฮีต 12 บุญกฐิน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : ชุมชน :
» ฮีต 12 บุญกฐิน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ :
ปราชญ์ : ชุมชน :
» ฮีต 12 บุญกฐิน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : ชุมชน :

แนะนำปราชญ์ชาวบ้าน

สืบค้นข้อมูล

สืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้

สืบค้นจากหมู่บ้าน
เลือกประเภทการสืบค้น© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login