คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://reg.udru.ac.th/

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี