หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

download file. Download โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

แผนการศึกษา

1-1
1-2
2-1
2-2
3-1
--2
4-1
4-2

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In