นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

    13 - 17 มีนาคม 2560 คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได่แก่

  1. ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
  2. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
  3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา)
  4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)
  5. สำนักหอสมุดแห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
  6. สำนักหอสมุดรัฐสภา (กรุงเทพฯ)
  7. ศูนย์ข้อมูลมติชน (กรุงเทพ)
  8. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพ)
  9. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
  10. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)

    การออกนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา ร่วมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานและสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 389 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2017-03-21 14:02:07

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In