อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือได้ว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะประจำชาติและดำรงความเป็นชาติไทย

สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในโครงการตลอดทั้งปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร และแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสที่เหมาะสม


โครงการไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม

ทุกปีการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านาน มีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา

โครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี


© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In