กิจกรรมอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่

   4 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต สามารถตอบสนองต่อการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบล็อก (Blog) เพื่อเผยแพร่สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว

   การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพร้าวเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 431 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2018-09-03 14:30:23

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In