ศึกษาดูงานแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ 2/2559

   28 - 31 มีนาคม 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีสถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่

   1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
   2. วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
   3. นิทรรศการศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพฯ
   4. หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
   5. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์/โลหะปราสาท กรุงเทพฯ

   การศึกษาดูงานแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ มีคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคต

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 271 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2017-04-04 13:22:57

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In