โครงการส่งเสริมรักการอ่านและส่งมอบห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ รร.ตชด.

10 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณาจารย์ และคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการส่งเสริมรักการอ่านและส่งมอบห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู อ.เซกา จ.บึงกาฬ วัตถุประสงค์ของโครงการในคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นห้องสมุดต้นแบบที่มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับจัดการทรัพยากรภายในห้องสมุด และสามารถดำเนินการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 271 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-12-11 10:23:11

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In