พิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 มีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง และระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านาน อีกทั้งโครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 332 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-09-21 14:10:50

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In