พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคำชมภู

     12 - 13 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้
     โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ติดตั้งระบบ OBEC Library ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับการยืม - คืน และสืบค้นสารสนเทศ และได้จัดหนังสือเข้าชั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 376 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-07-13 16:01:25

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In