ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานและสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และแนะนำการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
   การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาฯ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน การดำเนินชีวิต และคณาจารย์สาขาวิชาฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 277 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-04-22 11:02:42

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In