คณาจารย์ นักศึกษา ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย

   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือได้ว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะประจำชาติและดำรงความเป็นชาติไทย

   สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในโครงการตลอดทั้งปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร และแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสที่เหมาะสม

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 741 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-04-21 12:45:21

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In