นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2558

    23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

    1. ห้องสมุดสมนึกพูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
    2. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
    3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา)
    4. หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
    5. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (กรุงเทพฯ)
    6. หอสมุดรัฐสภา (กรุงเทพฯ)
    7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)
    8. สำนักหอสมุดแห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
    9. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (กรุงเทพฯ)

    การนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา ร่วมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จากหน่วยงานและสถานประกอบการ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 517 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-03-02 09:44:36

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In